Zmenšiť textZväčšiť text
 •  

Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie OZ 25.11.2022

 18.11.2022

Arpád Csuri

starosta obce Oborín                                              V Oboríne, dňa  15. 11. 2022

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

25. novembra 2022  o 17.00 hod. (piatok)

 v zasadačke Obecného úradu v Oboríne

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 10. Vymenovanie zástupcu starostu
 11. Určenie mesačného platu starostu obce 
 12. Návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025
 13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Oborín č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      14. Diskusia

      15. Záver

           

                                                                                                                                   Arpád Csuri 

                              starosta obce


Zoznam aktualít: