Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch – SKHU/1601/1.1/038

Realizácia projektu:

01.11.2017 – 31.10.2019

Celkový rozpočet projektu:

2 612 644 Euro (z toho náš rozpočet: 503 520  Euro)

Ciele a aktivity projektu:

Spoločný slovensko-maďarský projekt za zameriava na aktívny komplexný rozvoj ekoturistiky, medzi obcou Oborín a cezhraničnej oblasti Tokaj, v úseku 80 km, pozdĺž rieky Bodrog a jej prítokoch, zahŕňa atraktívne prvky ekoturistiky, tieto sa vzájomne dopĺňajú a ponúkajú pre turistov príležitosť pre viacdňový aktívny odpočinok.  Tento komplexný rozvoj sa odrazí aj v tom, že aktivity sa uskutočnia na viacerých miestach so zapojením mnohých partnerov ponúkajúcich turistické služby, ako aj zapojením samospráv. Turistická trasa bude vybudovaná medzi obcou Oborín, pozdĺž rieky Laborec, nachádzajúcej sa v Chránenej krajinnej oblasti Latorica a medzi Bodrogzugom – oblasť ležiaca v ústí riek Bodrog a Tisa. Rieka Bodrog je ako dopravná cesta spájajúca tieto dve oblasti s bohatou flórou a faunou.

Bezprostredným cieľom projektu, pozdĺž rieky Bodrog a jej prítokoch je zvýšiť turistické povedomie o prvkoch ekoturistiky, zabezpečiť vybudovanie vodnej zážitkovej cesty, cyklistického chodníka, náučného chodníka, rozhľadne na pozorovanie vtáctva, vidieckeho múzea, zabezpečiť revitalizáciu mŕtveho ramena Laborca.

Realizáciou projektu sa dotknutá oblasť stane turistickou destináciou v našom regióne, nakoľko  ponúkané turistické aktivity budú lákadlom pre veľký počet turistov, počet návštevníkov nášho regiónu sa bude zvyšovať, ako aj dĺžka ich pobytu, predstavíme im chránené živočíchy a rastliny v území Chránenej krajinnej oblasti Latorica, v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie a na území európskeho významu Oborínske jamy, ako aj svet vodných živočíchov pozdĺž toku riek Laborec a Latorica.  Návštevníci budú môcť pozorovať vtáky, prechádzať sa po náučnom chodníku, zrealizovaním projektu sa vytvoria vhodné podmienky  pre rozvoj turistiky v našom regióne.

Cieľom vývoja je vziať do úvahy miestne okolnosti na vytvorenie aktívneho a kvalitného cestovného ruchu. Dlhodobým cieľom je zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich do našej oblasti a to vďaka komplexnému rozvoju.   

Hlavné aktivity a rozvojové prvky projektu sú:

  • zriadenie prístavných zariadení, nákup lode,  registračné informačné rozhranie a mobilné aplikácie
  • vytvorenie 4-bodového informačného centra
  • rozvoj ďalších turistických atrakcií súvisiacich s vodnou cestou: pozorovanie vtákov / fotografické miesta, náučný chodník, rybársky program, cyklistický chodník, vidiecke múzeum
  • vytváranie turistických a cykloturistických trás
  • nákup príslušenstva k prevádzke turistických aktivít,  školenie personálu na údržbu a prevádzku ponúkaných služieb