Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Výzva na obsadenie funkcie učiteľky MŠ v Oboríne

 21.08.2023

         Obec   O B O R Í N 

                        Obecný úrad Oborín 125,  076 75 Oborín

                            IČO: 00331805  Tel./fax: +421 56 6281860  E-mail:  oborin@oborin.eu

 

Obec Oborín zastúpená Rolandom Dobosom- starostom obce v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E 

V Ý Z V U

na obsadenie funkcie : pedagogického zamestnanca - učiteľky  Materskej školy

                                  s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda , 076 75 Oborín 52

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2023

 

K v a l i f i k a č n é        p r e d p o k l a d y :  

 - kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Ďalšie požadované predpoklady: - morálna bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná), - ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka - znalosť školskej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - profesijný životopis, fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, - potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti údajov, - písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: Platové náležitosti sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí: do 25. augusta 2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Oborín, 076 75 Oborín .  

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený pred jeho konaním.  


Zoznam aktualít: