Zmenšiť textZväčšiť text
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.08.2023

 26.08.2023

Pozvánka
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona

č. 369/1990 Zb.  

Meghívó
az önkormányzati képviselő-testület ülésére

 

Budova Obecného úradu v Oboríne – zasadačka

Községi hivatal Abara - tárgyalóterem

2023.AUG.28  - pondelok / hétfő   o 18:00 hod. 

 

         Program:  

 1. Otvorenie
  Megnyitó
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  A jegyzőkönyv felvevőjének és hitelesítőinek meghatározása
 3. Kontrola uznesení
  Határozatok felülvizsgálata
 4. Hlavný kontrolór- zdokladovanie výpisu z registra trestov  k prijatiu do pracovného pomeru
  Főellenőr – büntetlen előéleti kivonat dokumentálása
 5. VVS, a.s. Košice – „Veľké Raškovce, Oborín,- kanalizácia a ČOV – zámer previesť majetok  a to : Stoková sieť Oborín za kúpnu cenu 1,- € bez DPH
  VVS, a.s. Kassa

  Abara szennyvízhálózat átruházási szándék 1 € ÁFA nélküli vételárért
 6. Materská škola - výberové konanie na funkciu pedagogického zamestnanca - učiteľky materskej školy
  Óvoda - kiválasztási eljárás pedagógiai alkalmazott - óvodapedagógus munkakör betöltésére
 7. Diskusia
  Diskurzus
 8. Záver
  Befejezés                                                                                    

                                                                                                                     Roland Dobos
                                                                                                                     starosta obce Oborín

                                                                                                                     Abara község polgármestere


Zoznam aktualít: