Zmenšiť textZväčšiť text
 •  

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.06.2023

 15.06.2023

Roland Dobos

starosta obce Oborín                                                                                                   V Oboríne, dňa  15.06.2023

 

 

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

     19.  júna 2023  o 17.00 hod. (pondelok)

v zasadačke Obecného úradu v Oboríne

 

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie záverečného účtu r.2022
 5. Správa nezávislého audítora
 6. Výročná správa r. 2022
 7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Oborín na roky 2023-2030
 8. Podujatie Zemplín veterán rallye 2023 konané dňa 24.06.2023
 9. Organizovanie dňa obce dňa 29.07.2023
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

           

 

 

                                                                                                                Roland Dobos 

                               starosta obce

 

 

 


Zoznam aktualít: