Zmenšiť textZväčšiť text
  •  

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.03.2023

 16.03.2023

 

 

Roland Dobos

starosta obce Oborín                                              V Oboríne, dňa  10. 03. 2023

 

 

Pozvánka

 

 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

16.  marca 2023  o 17.00 hod. (štvrtok)

 

 v zasadačke Obecného úradu v Oboríne

 

s týmto programom:

 

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Kanalizácia

5.      Výrub stromov na miestnom cintoríne

6.      Hlavná kontrolórka obce

7.      Nákup osobného motorového vozidla

8.      Majetkovoprávne vysporiadanie Čerpacej stanice, osadenej na parc.č. 215

9.      Stavba: „Oborín – stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete“ –

stavebník: VVS, a.s. Košice 

              10.  Diskusia

              11.  Záver

           

 

 

                                                                                                                Roland Dobos 

                                    starosta obce

 

 

 

 


Zoznam aktualít: