Starosta dediny

Starostom obce je Arpád Csuri, už piate volebné obdobie.

Jeho mottom je "Hľadajme to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje..."

Kompetencie starostu obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie je štyri roky a skončí sa zložením sľubu nového starostu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu,
 2. zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánov, k právnickým aj fyzickým osobám,
 3. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 4. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 5. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

Kompetencie zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním a to do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie: zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady; nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu § 13, zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov; vykonáva bežné úkony, súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.
 5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastu¬piteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.
 6. Zástupca starostu v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu ko¬ordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytu¬je poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
 7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Oboríne.

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora