Obnova verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oborín"

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európsky fond regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.


www.economy.gov.sk


Odkaz na daný operačný program: Kliknite sem

Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality verejného osvetlenia v obci Oborín. Pri realizácii projektu budú použité moderné technológie osvetlenia, najmä úsporné svietidlá a regulovaná intenzita osvetlenia. Obec Oborín získala na realizáciu tohto nákladného projektu nenávratný finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 174 254,13 EUR, vlastné zdroje 9 171,41 EUR. Celkové oprávnené náklady 183 425,54 EUR.


Miesto realizácie projektu Obec Oborín
Názov a sídlo prijímateľa Obec Oborín, Oborín č. 125.
Dátum začatia realizácie projektu Február 2014
Dátum skončenia realizácie projektu Jún 2014

Sledovanie priebehu projektu

Tu budeme uvádzať dokumenty, a zároveň budete môcť sledovať realizáciu celého projektu


Dodtatok č.3. ku zmluve, predmetom dodatku sú práce naviac - Slovakstav.

Dodtatok č.2. ku zmluve SIEA - predmetom dodatku sú výdavky projektu SIEA.
Dodtatok č.1. ku zmluve SIEA - predmetom dodatku sú "Predmet podpory" a "Rozpočet projektu"
Informačný plagát - k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oborín
Dodatok č.3. k zmluve Slovakstav -predmetom dodatku sú práce naviac - Slovakstav.
Dodatok č.2. k zmluve Slovakstav -predmetom dodatku sú práce naviac - Slovakstav.
Dodtatok 1. ku zmluve Slovakstav - predmetom dodatku je odovzdanie a prevzatie diela
Zmluva o dielo Slovakstav - zhotoviteľ diela - Slovakstav s.r.o.
Informácia o VO - 19.08.2013
Informácia o VO - 22.07.2013
Výzva projektu z Vestníka - 09.07.2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - SIEA


Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora