Zmluvy za aktuálny rok

Zmluva o dielo - 28. 09. 2017 predmetom zmluvy je dodávka a montáž verejného osvetlenia - JD Rozhlasy s.r.o.

Zmluva č. 12137408U01 - 03. 10. 2017 predmetom zmluvy je použitie poskytnutej dotácie na projekt Veľké raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV

Zmluva č. 1373/2210/2017 - 20. 09. 2017 predmetom zmluvy je výpožička podperných bodov elektrického vedenia NN pre umiestnenie kamerového saystému - VSD a.s.

Kúpna zmluva - 04. 09. 2017 predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu "Školské ovocie" pre školský rok 2017/2018 - M.A.D.D Fruit, s.r.o.

Zmluva o dielo - 31. 08. 2017 predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV"

Zmluva o dielo č. 1/2017 - 04. 08. 2017 predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať kamerový systém - Vamap

Zmluva o dotácie č. 2/2017 - 04. 08. 2017 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na organizovanie letného tábora pre detí - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
CZ Oborín.

Zmluva darovacia - 03.08.2017 predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej čiastky
na Deň obce

Zmluva darovacia - 01.08.2017 predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu v správe MO SR

Zmluva o poskytovaní podpory z Eurofondu č. 82/POD-75/17 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie za účelom Zhotovenie PD - biokoridor Oborín - Kucany, SAŽP

Zmluva o dielo č. 1/2017 - 27. 06. 2017 predmetom zmluvy je záväzok na vypracovaniediela s názvom Biokoridor Oborín - Kucany, Archipál

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/578 - 21.07.2017 predmetom zmluvy je uprava práv a povinností vo veci dodania a užívania IS - Remek s.r.o.

Zmluva o nájme pozemku - 10.07.2017 predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku v areáli Pošty Oborín - Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o pripjení č.100610308ZoP - 08.06.2017 predmetom zmluvy je pripojiť zariadenie do distribučnej siete - VSD a.s. Košice

Príloha - Návrh ZMLUVA O DIELO

Príloha formulár - FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY

Dohoda č.42/2017/§52 - 10. 05. 2017 predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Kúpna zmluva Z201719394 - 28. 04. 2017 predmetom zmluvy je kolesový traktor s čelným nakladačom - ALRC s.r.o.

Dohoda č.3/2017/§54 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Dohoda č.17/42/01277 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je pomoc v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Zmluva o dotácie 1712/2017 - 08. 03. 2017 predmetom zmluvy je zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín - vybudovanie kamerového systému - Ministerstvo vnútra SR - OÚ Košice.

Dodatok č.1. k zmluve 397/2015 - 22. 02. 2017 predmetom dodatku je zmena príspevku na činnosť správcu IS DCOM - Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska.

Zmluva o dielo č. 101/2017 - 08. 02. 2017 predmetom zmluvy je projektová činnosť pre "Polyfunkčný objekt Oborín - Zateplenie, Kucany - Aprox invest s. r. o.

Zmluva o dielo č. 6/2017 - 05. 02. 2017 predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky k 31.12.2015 - Ing. Molnárová

Zmluva o dotácie č. 1/2017 - 04. 01. 2017 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť futbalového klubu

Archív zmluv a faktúr

Rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora