Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2

   
 

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola podpísaná zmluva o uskutočnení stavebných prác pod názvom "Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV - stoka A1, A2" pod číslom: 4907.5060038JDU.

Zhotoviteľom prác je firma EUROVIA SK a.s. zo sídlom v Košiciach a dielo realizuje
sektor v Michalovciach.
Termín začatia vykonávania diela: do 30 dni odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ' sa zaväzuje dokončiť' práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v termíne najneskôr do 15 celých dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: intravilán Obec Oborín

Cena diela v EUR bez DPH 169 931,09 EUR
DPH20% 33 986,22 EUR
Cena diela v EUR s DPH 203 917,31 EUR

 

Zmluvu o dielo môžete prečítať tu

Priebeh prác s fotkami

Začiatok prác

         

Po ukončení prác

         

Do pozornosti

 

“Zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín – vybudovanie kamerového systému”

Poodrobnosti si pozriete ak kliknite sem....

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Zverejnenie dokumentov v editovateľnej forme pre zákazku s názvom: Veľké Raškovce, Oborín- kanalizácia a ČOV - dátum zverejnenia 05.06.2017

Dokumenty na stiahnutie:
- Návrh - ZMLUVA O DIELO
- FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY
- FORMULÁR - Pripojky_Vykaz_vymer_N
- FORMULÁR - Stoky_Vykaz_vymer_N

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora