•  

Aktuality

Zákaz pálenia odpadov!

 20.02.2020

Zákaz pálenia odpadov!

     V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Oborín upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oborín

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.   

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oborín. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad (BRO) upravuje VZN č. 1/2016 obce Oborín v § 12:  BRO zo záhrad môžu občania odovzdať na zberný dvor.  Je zakázané odpad ukladať do nádob v igelitových taškách, vreciach a pod.. Do BRO patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a  stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania a pod.. Nepatria sem: kuchynské odpady (s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny), uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma, tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod..

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár