•  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 09.12.2020

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

11. decembra 2020  o 16.00 hod. (piatok)

                   v zasadačke Obecného úradu v Oboríne

s týmto programom:

 1.          Otvorenie
 2.          Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.          Kontrola uznesení
 4.          Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Oborín 2020-2025
 5.          Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb  obce za rok 2020
 6.          Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
 7.         Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2021-2023
 8.          Schválenie viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 a rozpočtu obce na rok 2021
 9.          Cintorín – hrobové miesta
 10.          Aktuálne projekty
 11.          Žiadosti o dotáciu na rok 2021
 12.          Záver

       

                                                                                                                Arpád Csuri 

                      starosta obce 

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár