•  

Samospráva

Obecný úrad je výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Adresa úradu

Oborín 125,
076 75, Oborín

Sekretariát

Alžbeta Štofirová
Ing. Eva Śtofirová

Telefón: 056 - 6281860

oborin@oborin.eu

IČO: 00331805
DIČ: 2020540071

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Arpád CSURI
 • Erik FEDOR
 • Judita HABURČÁKOVÁ
 • Jarolav MAĎAR
 • Ing. Ladislav MOLNÁR
 • Ing. Gergely TELGAREC
 • Norbert VARGA

Hlavný kontrolór:

– kontroluje zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov.

– vykonáva kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, predkladá raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:

 1. Komisia pre šport a kulútru, mládež a a dôchodcov
 2. Komisia pre verejný poriadok
 3. Komisia inventarizačná, finančná a na ochranu verejného záujmu
 4. Komisia pre verejné obstarávanie

Starosta obce

Starostom obce je Roland Dobos, prvé volebné obdobie.

Jeho mottom je "Hľadajme to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje..."

Kompetencie starostu obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie je štyri roky a skončí sa zložením sľubu nového starostu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu,
 2. zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánov, k právnickým aj fyzickým osobám,
 3. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 4. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 5. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

Kompetencie zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním a to do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie: zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady; nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu § 13, zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov; vykonáva bežné úkony, súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.
 5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastu¬piteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.
 6. Zástupca starostu v súčinnosti s pracovníkmi obecného úradu ko¬ordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytu¬je poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
 7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Oboríne.

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár