•  

Dokumenty

1 2

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2017. II. polrok

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2016.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2016.

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oborín

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2016. II. polrok

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2015.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2015.

Nariadenie Obecného úradu v Oboríne zo dňa 16. mája 2016 o registratúrnom poriadku - 4/2016

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub drevín od žiadateľa AV – ENERGY

Všeobecne záväzné nariadenia:

O poskytovaní opatrovateľskej služby

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za nevýherné hracie prístroje

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu na rok 2016.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2014.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2014.

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub stromov od žiadateľky Bodáková

Verejné obstarávanie súlade so zákonom SNR č. 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní vyhlasuje verejné obstrávanie vo veci sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom

Oznámenie - OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, podáva oznámenie na základe žiadosti na výrub stromov od žiadateľa Farma Oborín

VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účel

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Návrh rozpočtu na obdobie 2015 - 2017

K A L E N D Á R   Z V O Z U odpadu za I. polrok 2015.

Všeobecne záväzné nariadenia:

O miestnej dani z nehnuteľností

Za opatrovateľskú službu

Za opatrovateľskú službu dodatok č.1.

Za nevýherné hracie prístroje

Z nehnuteľnosti

Za psa

Za užívanie verejného priestranstva

Za predajné automaty

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2013.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2013.

Štatút obce Oborín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Organizačný poriadok je základným vnútorným organizačným predpisom Obce Oborín a Obecného úradu v Oboríne.

Z Á S A D Y hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oborín.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A OBORÍN za rok 2012.

Záverečný účet Obce OBORÍN za rok 2012.

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár