•  

Zmluvy

1 2 3 4 5 6 7

Zmluva o dielo - 28. 09. 2017 predmetom zmluvy je dodávka a montáž verejného osvetlenia - JD Rozhlasy s.r.o.

Zmluva č. 12137408U01 - 03. 10. 2017 predmetom zmluvy je použitie poskytnutej dotácie na projekt Veľké raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV

Zmluva č. 1373/2210/2017 - 20. 09. 2017 predmetom zmluvy je výpožička podperných bodov elektrického vedenia NN pre umiestnenie kamerového saystému - VSD a.s.

Kúpna zmluva - 04. 09. 2017 predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu "Školské ovocie" pre školský rok 2017/2018 - M.A.D.D Fruit, s.r.o.

Zmluva o dielo - 31. 08. 2017 predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: "Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV"

Zmluva o dielo č. 1/2017 - 04. 08. 2017 predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať kamerový systém - Vamap

Zmluva o dotácie č. 2/2017 - 04. 08. 2017 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na organizovanie letného tábora pre detí - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 
CZ Oborín.

Zmluva darovacia - 03.08.2017 predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej čiastky 
na Deň obce

Zmluva darovacia - 01.08.2017 predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu v správe MO SR

Zmluva o poskytovaní podpory z Eurofondu č. 82/POD-75/17 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie za účelom Zhotovenie PD - biokoridor Oborín - Kucany, SAŽP

Zmluva o dielo č. 1/2017 - 27. 06. 2017 predmetom zmluvy je záväzok na vypracovaniediela s názvom Biokoridor Oborín - Kucany, Archipál

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/578 - 21.07.2017 predmetom zmluvy je uprava práv a povinností vo veci dodania a užívania IS - Remek s.r.o.

Zmluva o nájme pozemku - 10.07.2017 predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku v areáli Pošty Oborín - Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o pripjení č.100610308ZoP - 08.06.2017 predmetom zmluvy je pripojiť zariadenie do distribučnej siete - VSD a.s. Košice

Príloha - Návrh ZMLUVA O DIELO

Príloha formulár - FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY

Dohoda č.42/2017/§52 - 10. 05. 2017 predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Kúpna zmluva Z201719394 - 28. 04. 2017 predmetom zmluvy je kolesový traktor s čelným nakladačom - ALRC s.r.o.

Dohoda č.3/2017/§54 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Dohoda č.17/42/01277 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je pomoc v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Zmluva o dotácie 1712/2017 - 08. 03. 2017 predmetom zmluvy je zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín - vybudovanie kamerového systému - Ministerstvo vnútra SR - OÚ Košice.

Dodatok č.1. k zmluve 397/2015 - 22. 02. 2017 predmetom dodatku je zmena príspevku na činnosť správcu IS DCOM - Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska.

Zmluva o dielo č. 101/2017 - 08. 02. 2017 predmetom zmluvy je projektová činnosť pre "Polyfunkčný objekt Oborín - Zateplenie, Kucany - Aprox invest s. r. o.

Zmluva o dielo č. 6/2017 - 05. 02. 2017 predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky k 31.12.2015 - Ing. Molnárová

Zmluva o dotácie č. 1/2017 - 04. 01. 2017 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť futbalového klubu

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár