•  

Aktuality

Verejné obstarávanie - Detské ihrisko v obci Oborín

 20.08.2019

Výzva na predloženie ponuky

Obec Oborín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Detské ihrisko v obci Oborín“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Oborín

Sídlo: 076 75 Oborín č. 125

Štatutárny zástupca:  Arpád Csuri, starosta obce

IČO:     00331805           

DIČ:        2020540071

IČ DPH:   SK2020540071

Tel.:         056 - 6281860

E-mail:     oborin@oborin.eu

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Ingreal DOMUS s.r.o., P.O.Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany

 1. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Melinda Tóthová, mobil: 0905628319, e-mail: tothova.melinda@ingrealdomus.sk

 1. Predmet obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž hracích prvkov detského ihriska v obci Oborín v súlade s normou      STN EN 1176.

Názov zákazky: Detské ihrisko v obci Oborín

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávkja na dodanie a montáž  hracích prvkov detského ihriska v obci Oborín.

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)[1]:

1) Hracia zostava – 1 zostava obsahujúca min. 2 x sklz, lanový chodník, schody, konštrukcia z nerezu, plastové časti z HDPE plastu. Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská.

2) Nerezový kolotoč – 1 ks, priemer 1,6 m, sedenie a operadlo kolotoča vyrobené z nerezu, podlaha z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou, kotvený pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom, sedenie vyrobené z HDPE plastu. Certifikovaný podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

3) Pružinová hojdačka – 1 ks, koník resp. motorka. Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská.

4) Nerezová váhadlová hojdačka – 1 ks. Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská.

5) Kombinovaná nerezová reťazová hojdačka-  1 ks, 1 x sedenie pre malé deti, 1 x sedenie pre väčšie deti, nerezové závesy, dvojložiskové nerezové zavesenie.Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

6) Dopadová plocha z gumy – 11 m2

7) Doprava prvkov do miesta dodania

8) Montáž a betónovanie prvkov

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:  13 054,56 Eur bez DPH
 2. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Obec Oborín, termín dodania do 30.09.2019

 1. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.09.2019
 2. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
 3. Financovanie predmetu zákazky: štátna dotácia
 4. Lehota na predloženie ponuky: 26.08.2019 do 12:00 hod.
 5. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
 6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v Eur s DPH.

Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe na celý predmet zákazky.

Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku resp. českom jazyku.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 • Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
  1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčaný vzor je v prílohe č. 1 výzvy.
  2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, podľa príloha č. 2 tejto výzvy, vrátane špecifikácie - uvedenia konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorá bude predmetom dodania spolu s fotografiami a technickým opisom predmetu zákazky.
 1. Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní zákazky:

Ak ponuka nebude vypracovaná podľa podrobného opisu predmetu zákazky (presnej špecifikácie predmetu zákazky) uvedenej v bode 6 tejto výzvy, táto ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia. Nezaradenie takej ponuky do vyhodnotenia bude neodkladne oznámené uchádzačovi aj s odôvodnením o nezaradení ponuky do vyhodnotenia..

 1. Lehota viazanosti ponúk: 30.09.2019
 2. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Melinda Tóthová, mobil č.: 0905628319, e-mail: tothova.melinda@ingrealdomus.sk  - poverená osobá k realizácií verejného obstarávania

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 1. Výsledky z porovnania cenových ponúk bude doručený úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 10 dní odo dňa lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 12 tejto výzvy.
 2. Úspešný uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa doručí nasledovné doklady:
 • fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
 • čestné vyhlásenie, že úspešný uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO) – podľa prílohy č. 3 tejto výzvy,
 • čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní zákazky (na preukázanie, že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO) – podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.

S úctou,

Arpád Csuri

            starosta obce

Prílohy:

Príloha č. 1:  Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha  č.3:  Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - predloží len úspešný uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa

Príloha č. 4:  Čestné vyhlásenie na preukázanie, že u úspešného uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO - predloží len úspešný uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

v rámci verejného obstarávania zákazky:  Detské ihrisko v obci Oborín

Obchodné meno uchádzača:    

Sídlo uchádzača:                                

IČO:                            

DIČ:                            

IČ DPH:                      

Kontaktná osoba:        

Telefónne číslo:           

e-mail:             

Bankové spojenie:       

Číslo účtu:                              

V .............................................., dňa...................................

                                                         Podpis:...................................................................

                                                      (meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2

NÁvrh uchádzača na plnenie kritériA na vyhodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača: .............................................................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................................................................

IČO: ..........................................................

Predmet zákazky: Detské ihrisko v obci Oborín

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov: Obec Oborín

Sídlo: 076 75 Oborín č. 125

Štatutárny zástupca:  Arpád Csuri, starosta obce

IČO:     00331805          

DIČ: 2020540071  

Kontaktné miesto:        Obecný úrad Oborín č. 125

Kontaktná osoba:    Arpád Csuri, starosta obce

Telefón č.:   +421 566281860

E-mail: oborin@oborin.eu

Miesto dodania: Obec Oborín, okres Michalovce

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena za zákazku v eurách s DPH

p.č.

Názov a popis

MJ

Množ.

Jed, cena v Eur bez DPH

Celková cena v Eur bez DPH

DPH

20 %

Celková cena v Eur vrátane DPH

1.

Hracia zostava

- konštrukcia z nerezu

- plastové časti z HDPE plastov

Obsah min.:

-2 x sklz, lanový chodník, schody

Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

zostava

1

2.

Nerezový kolotoč priemer 1,6 m

- sedenie a operadlo kolotoča vyrobené z nerezu

- podlaha

z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou

- kotvený pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom

- sedenie vyrobené z HDPE plastu

Certifikovaný podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

ks

1

3.

Pružinová hojdačka

- koník resp. motorka

Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

ks

2

4.

Nerezová váhadlová hojdačka

Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

ks

1

5.

Kombinovaná nerezová reťazová hojdačka

- 1 x sedenie pre malé deti, 1 x sedenie pre väčšie deti

- nerezové závesy, dvojložiskové nerezové zavesenie

Certifikovaná podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská

ks

1

7.

Dopadová plocha z gumy

m2

11

8.

Montáž a betónovanie prvkov

9.

Doprava do miesta dodania

Cena spolu :

Prílohy - špecifikácia - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorá bude predmetom dodania spolu s fotografiami a technickým opisom predmetu zákazky.

v ……………………………, dňa ………………….

                                                                                 

Podpis:...................................................................

(meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača

ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)

Úspešný uchádzač:

Názov:  

Sídlo:    

IČO:     

Štatutárny organ: 

Názov zákazky:  Detské ihrisko v obci Oborín

Ja, dolu podpísaný ..................................................................čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť ..........................................................................................................................................................................nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ................................................, dňa .................................

                                                                                ..............................................................

                                                                                    meno, priezvisko, podpis a pečiatka

                                                                             osoby oprávnenej konať v mene úspešného uchádzača

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača týkajúce sa konfliktu záujmov

Úspešný uchádzač:

Názov:  

Sídlo:    

IČO:     

Štatutárny organ: 

Názov zákazky:  Detské ihrisko v obci Oborín

Ja, dolu podpísaný ..................................................................čestne vyhlasujem, že v danom verejnom obstarávaní neexistuje konflikt záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a          o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V ................................................, dňa .................................

                                                                                ..............................................................

                                                                                    meno, priezvisko, podpis a pečiatka

                                                                             osoby oprávnenej konať v mene úspešného uchádzača[1] Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár