•  

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente

 19.06.2019

       

VEC:      Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“  - informovanie verejnosti


            Obec Oborín informuje občanov, že dňa  19.06.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja .„

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice predložil na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 písm. zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“   

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnením oznamu na webovom sídle obce Oborín: www.oborin.sk

Oznámenie o zmene strategického dokumentu je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu v Oboríne každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu  14  dní od zverejnenia uvedených informácií, t. j. najmenej do 02.07.2019.

Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“   je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár