•  

Aktuality

Pozvánka - Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbársko-lesná a pasienková spoločnosť obce Oborín

 18.02.2019

POZVÁNKA

Vážená pani/pán srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozekového spoločenstva: Urbársko-lesná a pasienková spoločnosť obce Oborín - pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční:

09.03.2019 /sobota/ o 16:00 hodine v Kultúrnom dome v Oboríne

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 15,00 do 16,00 hod.

2. Otvorenie valného zhromaždenia

3. Voľba pracovných orgánov (zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice, skrutárori, návrhová komisia)

4. Kontrola uznesení

5. Informácia výboru o hospodárení spoločnosti za rok 2018

6. Správa dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2018

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018

8. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdeleniu zisku

9. Prírodná rezervácia - Oborínsky luh

10. Úprava Stanov spoločenstva

11. Úprava Zmluvy o pozemkovom spoločenstve

12. Návrh plánu hospodárenia spoločenstva na rok 2019

13. Návrh uznesenia

14. Záver

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

Arpád Csuri

predseda spoločenstva

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár