•  

Aktuality

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

 24.08.2018

       

                              

                                        

    Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Stredisko na zhodnocovanie plastových  

                odpadov Oborín“  - informovanie verejnosti


            Obec Oborín informuje občanov, že dňa  21.08.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Stredisko na zhodnocovanie plastových  odpadov Oborín“

Navrhovateľ, BIREL, s.r.o. Oborín č. 181, 076 75 Oborín doručil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa               § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznámenie                   o zmene navrhovanej činnosti „Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov Oborín“,  vypracované podľa Prílohy č. 8/a  k zákonu.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnením oznamu na webovom sídle obce Oborín: www.oborin.sk

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu v Oboríne každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu  10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií, t. j. najmenej do 05.09.2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


Arpád  C s u r i  

                                                                                                                  starosta obce

  1 2 3 4 5 6

  Plavba loďou po rieke Laborec

  Úradné hodiny

  Pondelok 08:00 - 16:00
  Utorok 08:00 - 16:00
  Streda 08:00 - 16:00
  Štvrtok 08:00 - 16:00
  Piatok 08:00 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár