•  

Aktuality

Verejná súťaž

OBEC OBORÍN, zastúpený Arpádom Csurim, starostom obce, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh – najvyššiu kúpnu cenu, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – polyfunkčný dom č.s.41 na parcele č.149/3, par.č.149/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 792m2 v celosti zapísané na LV č.1 pod B1 v k. ú. Kucany, jedná sa o parcelu registra "C" evidovanú na katastrálnej mape.

Kliknite sem....

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár