•  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 04.05.2023

 28.04.2023

Roland Dobos

starosta obce Oborín                                              V Oboríne, dňa  28. 04. 2023

Pozvánka

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.   z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

04.  mája 2023  o 17.00 hod. (štvrtok)

 v zasadačke Obecného úradu v Oboríne

s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Kanalizácia – stoka AB – odovzdanie do prevádzky VVS, a.s.
  5.  „Oborín- stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete „Verejný vodovod“-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
  6. Referát o nákupe osobného motorového vozidla
  7. Deň obce
  8. Diskusia
  9. Záver

                

                                                                                                                                  Roland Dobos 

                               starosta obce

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár