•  

Aktuality

Miestna občianska poriadková služba od 01.02.2022

 20.12.2021

Názov projektu: Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Oborín II.

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane

jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu: 02/2022 – 04/2023

Nenávratný finančný príspevok: 64 523,77 EUR

Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín

vyhlasuje výberové konanie na

štyri pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. januára  2022 o 15.00 hod.

na Obecnom úrade v Oboríne.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na horeuvedenú adresu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.01.2022. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, (uviesť telefonický kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní),
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení apodobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • výpis z registra trestov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • znalosť slovenského jazyka - výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Výberové kritériá:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómskyjazyk),
 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),
 • akceptácia zo strany komunity,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia – výhoda,
 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť   pracovať v tíme, schopnosť      riešiť problémy   komunity   vmedziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Prijímateľ si môže určiť ďalšie kritéria poznajúc prostredie komunity a cieľovej skupiny.

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady             a majú riadne odovzdanú žiadosť.


Záujemcovia, ktorí už podali žiadosti o prijatie do pracovného pomeru za člena MOPS upozorňuje obec na povinnosť doplniť si požadované doklady do 11.01.2022!!!

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži) nie starším ako tri mesiace.

Miestom výkonu práce je územie obce Oborín.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. február 2022.

1 2 3 4 5 6

Plavba loďou po rieke Laborec

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár